Bài 21: Đột biến gen

Bình chọn:
4 trên 92 phiếu
Đột biến gen

Lý thuyết Đột biến gen Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Đột biến gen là gì ?

Đột biến gen là gì ? Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nuclêôtit.

Xem chi tiết

Nguyên nhân phát sinh đột biến gen

Lý thuyết về nguyên nhân phát sinh đột biến gen.

Xem chi tiết

Vai trò của đột biến gen

Vai trò của đột biến gen

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 62 SGK Sinh học 9

Quan sát hình 21.1 và trả lời các câu hỏi sau: Cấu trúc của đoạn gen bị biến đổi khác với cấu trúc của đoạn gen ban đầu như thế nào? Hãy đặt tên cho từng dạng biến đổi đó.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 63 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 63 SGK Sinh học 9.

Xem lời giải

Bài 1, trang 64, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 64 SGK Sinh học 9. Đột biến gen là gì? Cho ví dụ.

Xem lời giải

Baì 2 trang 64 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 64 SGK Sinh học 9. Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật? Nêu vai trò và ý nghĩa của đột biến gen trong thực tiễn sản xuất.

Xem lời giải

Bài 3, trang 64, SGK Sinh học lớp 9

Hãy tìm thêm một số ví dụ về đột biến phát sinh trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra.

Xem lời giải