CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bình chọn:
4.1 trên 86 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 6 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 6 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 6 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Học kì 1 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Học kì 1 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 6 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 6 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 6 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 6 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Học kì 1 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Học kì 1 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 6 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 6 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Học kì 1 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Học kì 1 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Học kì 1 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Học kì 1 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 6 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 6 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Học kì 1 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Học kì 1 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Học kì 1 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Học kì 1 - Sinh học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Học kì 1 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Học kì 1 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Học kì 1 - Sinh học 9

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất