Bài 35: Ưu thế lai

Bình chọn:
4.1 trên 163 phiếu
Ưu thế lai

Lý thuyết Ưu thế lai Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Hiện tượng ưu thế lai

Hiện tượng cơ thể lai F1, có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, các tính trạng năng suất cao hơn, trung bình giữa hai bố mẹ hoặc vượt trội cả hai bố mẹ được gọi là ưu thế lai.

Xem chi tiết

Các phương pháp tạo ưu thế lai

Phương pháp tạo ưu thế lai ờ cây trồng Phương pháp tạo ưu thẻ lai ở vật nuôi

Xem chi tiết

Nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai

Về phương diện di truyền, người ta cho rằng, các tính trạng số lượng (các chi tiêu về hình thái và năng suất...) do nhiều gen trội quy định, ờ mồi dạng bô mẹ thuần chủng, nhiều gen lặn ở trạng thái đồng hợp biêu hiện một sô đặc điểm xấu. Khi lai giữa chúng với nhau, chi có các gen trội có lợi mới được biểu hiện ở cơ thể lai F1.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 102 SGK Sinh học 9

Ưu thế lai là gì? Cho ví dụ về ưu thế lai ở thực vật và động vật?

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 103 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 103 SGK Sinh học 9.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 3 trang 104 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 104 SGK Sinh học 9.

Xem lời giải

Bài 1, trang 104, SGK Sinh học lớp 9

Ưu thể lai là gì? Cho biết cở sở di truyền cùa hiện tượng trên. Tại sao không dùng con lai F1 để nhân giống?

Xem lời giải

Bài 2, trang 104, SGK Sinh học 9

Trong chọn giống cây trồng, người ta đã dùng những phương pháp gì để tạo ưu thế lai? Phương pháp nào được dùng phổ biến nhất, tại sao?

Xem lời giải

Bài 3, trang 104, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 104 SGK Sinh học 9. Lai kinh tế là gì? Ở nước ta, lai kinh tế được thực hiện dưới hỉnh thức nào? Cho ví dụ.

Xem lời giải