Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường

Bình chọn:
4.1 trên 129 phiếu
Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.1

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.1

Xem lời giải

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.2

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 188 SGK Sinh học 9.

Xem lời giải

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.3

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 188 SGK Sinh học 9.

Xem lời giải

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.4

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.4

Xem lời giải

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.5

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 189 SGK Sinh học 9.

Xem lời giải

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.6

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 189 SGK Sinh học 9.

Xem lời giải

Bài 1, trang 190, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 190 SGK Sinh học 9. Có thể căn cứ vào đặc điểm hình thái để phân biệt được tác động của nhân tố sinh thái với sự thích nghi của sinh vật không?

Xem lời giải

Bài 2 trang 190 SGK Sinh học 9

Nêu những điểm khác biệt về các mối quan hệ cùng loài và khác loài?

Xem lời giải

Bài 3, trang 190, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 190 SGK Sinh học 9. Quần thể người khác với quần thệ sinh vật khác ỏ những đặc trưng nào? Nêu ý nghĩa của hình tháp dân số.

Xem lời giải

Bài 4 trang 190 SGK Sinh học 9

Quần xã và quần thể phân biệt với nhau về những mối quan hệ cơ bản nào?

Xem lời giải

Bài 5, trang 190 SGK Sinh học lớp 9

Hãy điền những cụm từ thích hợp vào các ô vuông ở sơ đồ chuỗi thức ăn dưới dây và giải thích.

Xem lời giải

Bài 6 trang 190 SGK Sinh học 9

Trình bày những hoạt động tiêu cực và tích cực của con người đối với môi trường?

Xem lời giải

Bài 7, trang 190, SGK Sinh học lớp 9

Vì sao nói ô nhiễm môi trường chủ yếu do hoại động của con người gây ra? Nêu những biện pháp hạn chế ô nhiễm.

Xem lời giải

Bài 8 trang 190 SGK Sinh học 9

Bằng cách nào con người có thể sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách tiết kiệm và hợp lí?

Xem lời giải

Bài 9, trang 190, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 9 trang 190 SGK Sinh học 9. Vì sao cần bảo vệ các hệ sinh thái? Nêu các biện pháp bảo vệ và duy trì sự đa dạng của các hệ sinh thái.

Xem lời giải

Bài 10 trang 190 SGK Sinh học 9

Vì sao cần có Luật Bảo vệ môi trường? Nêu một số nội dung cơ bản của luật Bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

Xem lời giải