CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ

Bình chọn:
4.1 trên 79 phiếu
Nguyên nhân phát sinh đột biến gen

Lý thuyết về nguyên nhân phát sinh đột biến gen.

Xem chi tiết

Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường

Trong thực tiễn, người ta thường gặp hiện tượng một kiểu gen cho nhiều kiểu hình khác nhau khi sống ở các điều kiện môi trường.

Xem chi tiết

Thể đa bội

Lý thuyết về Thể đa bội. Thể đa bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số NST là bội số của n (nhiều hơn 2n).

Xem chi tiết

Thể dị bội

Thể dị bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có một hoặc một số cặp NST bị thay đổi về số lượng.

Xem chi tiết

Vai trò của đột biến gen

Vai trò của đột biến gen

Xem chi tiết

Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình

Các tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vậo kiểu gen, thường ít chịu ánh hưởng của môi trường.

Xem chi tiết

Sự hình thành thể đa bội

Sự hình thành thể đa bội. Dưới tác động của các tác nhân vật lí (tia phóng xạ, thay đối nhiệt độ đột ngột...)

Xem chi tiết

Sự phát sinh thể dị bội

Cơ chế phát sinh thể 3 nhiễm và thể một nhiễm: Do ở một bên bố hoặc mẹ có một cặp NST tương đồng không phân li, tạo ra hai loại giao tử đột biến:

Xem chi tiết

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là gì ?

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là gì ? NST sau khi bị đột biến bị mất đoạn H so với NST ban đầu.

Xem chi tiết

Mức phản ứng

Cùng một kiểu gen quy định tính trạng số lượng nhưng có thể phản ứng thành nhiều kiểu hình.

Xem chi tiết

Nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Nguyên nhân chù yếu là do các tác nhân vật lí và hoá học trong ngoại cảnh đã phá vỡ cấu trúc NST hoặc gây ra sự sắp xếp lại các đoạn của chúng.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 62 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 62 SGK Sinh học 9.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 63 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 63 SGK Sinh học 9.

Xem lời giải

Bài 1, trang 64, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 64 SGK Sinh học 9. Đột biến gen là gì? Cho ví dụ.

Xem lời giải

Baì 2 trang 64 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 64 SGK Sinh học 9. Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật? Nêu vai trò và ý nghĩa của đột biến gen trong thực tiễn sản xuất.

Xem lời giải

Bài 3, trang 64, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 64 SGK Sinh học 9. Hãy tìm thêm một số ví dụ về đột biến phát sinh trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 65 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 65 SGK Sinh học 9.

Xem lời giải

Bài 1, 2, trang 66, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 66 SGK Sinh học 9. Đột biến cấu trúc NST là gì ? Nêu một số dạng đột biến và mô tả từng dạng đột biến đó.

Xem lời giải

Bài 2 trang 66 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 66 SGK Sinh học 9. Những nguyên nhân nào gây ra biến đổi cấu trúc NST

Xem lời giải

Bài 3, trang 66, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 66 SGK Sinh học 9.Tại sao biến đổi cấu trúc NST lại gây hại cho con người và sinh vật?

Xem lời giải

Xem thêm