Bình chọn:
4 trên 75 phiếu
Bài 1, 2, trang 66, SGK Sinh học lớp 9 Bài 1, 2, trang 66, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 66 SGK Sinh học 9. Đột biến cấu trúc NST là gì ? Nêu một số dạng đột biến và mô tả từng dạng đột biến đó.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 66 SGK Sinh học 9 Bài 2 trang 66 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 66 SGK Sinh học 9. Những nguyên nhân nào gây ra biến đổi cấu trúc NST

Xem chi tiết
Bài 3, trang 66, SGK Sinh học lớp 9 Bài 3, trang 66, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 66 SGK Sinh học 9.Tại sao biến đổi cấu trúc NST lại gây hại cho con người và sinh vật?

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 1 trang 67 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 1 trang 67 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 67 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 2 trang 68 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 2 trang 68 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 68 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Bài 1,2, trang 68, SGK Sinh học lớp 9 Bài 1,2, trang 68, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 68 SGK Sinh học 9. Sự biến đổi số lượng ở một cặp NST thường thấy ở những dạng nào?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 68 SGK Sinh học 9 Bài 2 trang 68 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 68 SGK Sinh học 9. Cơ chế nào dẫn đến sự hình thành thể dị bội có số lượng nhiễm sắc thể của bộ NST là (2n + 1) và (2n - 1)?

Xem chi tiết
Bài 3, trang 68, SGK Sinh học lớp 9 Bài 3, trang 68, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 68 SGK Sinh học 9. Hậu quả cùa biến đổi số lượng ở từng cập NST như thế nào?

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 1 trang 69 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 1 trang 69 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 69 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 2 trang 70 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 2 trang 70 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 70 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, trang 71, SGK Sinh học lớp 9 Bài 1, 2, trang 71, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 71 SGK Sinh học 9. Hiện tượng đa bội hóa và thể đa bội là gì? Cho ví dụ.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 71 SGK Sinh học 9 Bài 2 trang 71 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 71 SGK Sinh học 9. Sự hình thành thể đa bội do nguyên phân và giảm phân không bình thường diễn ra như thế nào?

Xem chi tiết
Bài 3, trang 71, SGK Sinh học lớp 9 Bài 3, trang 71, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 71 SGK Sinh học 9. Có thể nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường qua những dấu hiệu gì?

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 1,2 trang 72 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 1,2 trang 72 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1, số 2 trang 72 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 3 trang 73 SGK Sinh học 9 Câu hỏi lý thuyết 3 trang 73 SGK Sinh học 9

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 73 SGK Sinh học 9.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, trang 73, SGK Sinh học lớp 9 Bài 1, 2, trang 73, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 73 SGK Sinh học 9. Thường biến là gì? Phán biệt thường biên với đột biến.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 73 SGK Sinh học 9 Bài 2 trang 73 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 73 SGK Sinh học 9. Mức phản ứng là gì? Cho ví dụ trên cây trồng hoặc vật nuôi.

Xem chi tiết
Bài 3, trang 73, SGK Sinh học lớp 9 Bài 3, trang 73, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 73 SGK Sinh học 9. Người ta đã vận dụng những hiếu biết về ảnh hưởng của môi trường đôi với tính trạng số lượng về mức phản ứng để nâng cao năng suất,...

Xem chi tiết
Báo cáo thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến Báo cáo thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến

Thu hoạch

Xem chi tiết
Báo cáo thực hành: Quan sát thường biến Báo cáo thực hành: Quan sát thường biến

1. Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng...

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay