CHƯƠNG VI. Hình học phẳng - SBT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 88 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng? a) Nếu ba điểm A, B, C thằng hàng thì điểm B luôn nằm giữa hai điểm A, C. b) Có hai đường thằng đi qua hai điểm M và N. c) Nếu hai điểm I, K nằm trên đường thẳng d và điểm H không thuộc đường thẳng d thì ba điểm I, K, H không thẳng hàng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 88 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

a) Quan sát Hình 4 và chọn kí hiệu thuộc, không thuộc, thích hợp cho ?: C ? a; E ? a; b) Vẽ thêm hai điểm khác thuộc đường thẳng a và hai điểm khác không thuộc đưòng thẳng a.

Xem lời giải

Bài 3 trang 88 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

a) Vẽ hai điểm A, B và đường thẳng xy đi qua hai điểm này. b) Vẽ điểm C sao cho C thuộc đường thẳng xy và điểm C nằm giữa hai điểm A và B.

Xem lời giải

Bài 4 trang 88 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. a) Hãy vẽ đường thẳng m không đi qua cả A, B và C; b) Hãy vẽ đường thẳng n sao cho điểm B thuộc n và các điểm A, C không thuộc n

Xem lời giải

Gài 5 trang 88 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Vẽ đường thẳng a. Lấy ba điểm A, B, C thuộc a và điểm D không thuộc a. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. a) Kẻ được tất cả bao nhiêu đường thẳng? Kể tên các đường thẳng đó. b) Điểm D nằm trên những đường thẳng nào? Kể tên các đường thẳng đó.

Xem lời giải

Bài 6 trang 89 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Quan sát Hình 5. Hãy nêu: a) Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng; b) Bốn bộ ba điểm không thẳng hàng

Xem lời giải

Bài 7 trang 89 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Quan sát Hình 6. Hãy nêu: a) Điểm M thuộc đường thẳng nào, không thuộc đường thẳng nào. b) Những đường thằng đi qua N. c) Trong bốn điểm M, N, P, Q, ba điểm nào thẳng hàng, ba điểm nào không thẳng hàng.

Xem lời giải

Bài 8 trang 89 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Quan sát Hình 7, hãy chọn cụm từ “cùng phía","khác phía”thích hợp cho ?: a) Hai điểm Q, S nằm ? đối với điểm R. b) Hai điểm R, S nằm ? đối với điểm Q. c) Hai điểm R, Q nằm ? đối với điểm S.

Xem lời giải

Bài 9 trang 89 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Quan sát Hình 8, hãy nêu: a) Điểm nằm giữa hai điểm M và P. b) Điểm nằm giữa hai điếm N và Q. c) Điểm không nằm giữa hai điểm N và Q.

Xem lời giải

Bài 10 trang 89 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau: a) M là điểm nằm giữa hai điểm A, B; điểm N không nằm giữa hai điểm A, B và A,B,N thẳng hàng. b) Điểm B nằm giữa hai điểm A và N; điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

Xem lời giải

Bài 11 trang 89 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Bác Long có 10 cây cảnh quý, bác muốn trồng thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây. Em có thể giúp bác vẽ sơ đồ để trồng 10 cây đó được không?

Xem lời giải

Bài 12 trang 89 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Hãy xếp 9 viên bi thành: a) 8 hàng, mỗi hàng có 3 viên; b) 10 hàng, mỗi hàng có 3 viên.

Xem lời giải

Bài 13 trang 91 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Quan sát Hình 13, đọc ten hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau và chỉ ra giao điểm của chúng (nếu có). a) Hãy hoàn thành số liệu ở bảng sau: b) Tính tổng số huy chương các loại (Vàng, Bạc và Đồng) của hai trường A và B.

Xem lời giải

Bài 14 trang 91 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Cho hai đường thẳng song song DE và CA (hình 14). Tính số giao điểm của các cặp đường thẳng sau: a) DC và EA b) DE và CA

Xem lời giải

Bài 15 trang 91 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Cho đường thẳng x đi qua hai điểm A, B (Hình 15) a) Có thể vẽ được đường thẳng m đi qua A và song song với đường thẳng x được không? Vì sao? b) Qua B có thể vẽ được ba đường thẳng cắt đường thẳng x được không? Vẽ ba đường thẳng đó (nếu có)

Xem lời giải

Bài 16 trang 91 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Quan sát Hình 16 và chỉ ra: a) Các cặp đường thẳng song song b) Ba cặp đường thẳng cắt nhau

Xem lời giải

Bài 17 trang 92 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Quan sát Hình 17 và chỉ ra: a) Các cặp đường thẳng song song. b) Các cặp đường thẳng cắt nhau và xác định tổng số giao điểm.

Xem lời giải

Bài 18 trang 92 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau: a) Đường thẳng d đi qua ba điểm thẳng hàng N, P, Q trong đó P nằm giữa hai điểm N và Q; b) Điểm M không thuộc đường thẳng d; c) Các đường thằng a, b, c sao cho a đi qua hai điểm M và Q, b đi qua hai điểm M và P, c đi qua hai điểm M và N.

Xem lời giải

Bài 19 trang 92 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau: a) Các đường thẳng a, b, c cùng đi qua điểm O b) Đường thẳng xy cắt các đường thẳng a,b, c lần lượt tại M, N, P.

Xem lời giải

Bài 20 trang 92 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Vẽ ba đường thẳng sao cho số giao điểm (của hai hoặc ba đường thẳng) lần lượt là 1, 2, 3.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất