Bài 10: Số nguyên tố - Cánh diều

Bình chọn:
4.4 trên 64 phiếu
Bài 89 trang 29 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Cho các số 3, 13, 17, 18, 25, 39, 41. Trong các số đó: a) Số nào là số nguyên tố? Vì sao? b) Số nào là hợp số? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 90 trang 29 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

a) Tìm các ước nguyên tố của các số sau: 12, 36, 43. b) Tìm các ước không phải là số nguyên tố của các số sau:21, 35, 47.

Xem lời giải

Bài 91 trang 29 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Hai bạn Ân, và Huệ tranh luận tính đúng, sai của các phát biểu sau: a) Có ba số lẻ liên tiếp đều là số nguyên tố; b) Có hai số nguyên tố mà tổng của chúng là số lẻ; c) Mọi số nguyên tố đều là số lẻ; d) Tổng của hai số nguyên tố bất kì là một số chẵn.

Xem lời giải

Bài 92 trang 29 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Ba số nguyên tố phân biệt có tổng là 106. Số lớn nhất trong ba số nguyên tố đó có thể lớn nhất bằng bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 93 trang 30 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tìm số nguyên tố p thỏa mãn mỗi điều kiện sau: a) p + 1 cũng là số nguyên tố; b) p +2 và p+4 đều là số nguyên tố; c) p +2, p+6, p+14, p+18 đều là số nguyên tố.

Xem lời giải

Bài 94 trang 30 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tìm số tự nhiên n sao cho: a) 7n là số nguyên tố; b) 3^n +18 là số nguyên tố

Xem lời giải

Bài 95 trang 30 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Chứng tỏ rằng các tổng sau đây là hợp số: a)abcabc + 22; b)abcabc+ 39.

Xem lời giải

Bài 96 trang 30 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Chứng tỏ rằng mọi ước nguyên tố của 2.3.4….2 020. 2 021 – 1 đều lớn hơn 2 021.

Xem lời giải

Bài 97 trang 30 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tìm chữ số x để mỗi số sau là hợp số: a)2x; b) 7x

Xem lời giải

Bài 98 trang 30 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tìm số tự nhiên a để trong 10 số tự nhiên sau: a+1; a+2;…; a+9; a+10 có nhiều số nguyên tố nhất?

Xem lời giải