Bài 2: Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song - Cánh diều

Bình chọn:
4.4 trên 38 phiếu
Bài 13 trang 91 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Quan sát Hình 13, đọc ten hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau và chỉ ra giao điểm của chúng (nếu có). a) Hãy hoàn thành số liệu ở bảng sau: b) Tính tổng số huy chương các loại (Vàng, Bạc và Đồng) của hai trường A và B.

Xem lời giải

Bài 14 trang 91 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Cho hai đường thẳng song song DE và CA (hình 14). Tính số giao điểm của các cặp đường thẳng sau: a) DC và EA b) DE và CA

Xem lời giải

Bài 15 trang 91 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Cho đường thẳng x đi qua hai điểm A, B (Hình 15) a) Có thể vẽ được đường thẳng m đi qua A và song song với đường thẳng x được không? Vì sao? b) Qua B có thể vẽ được ba đường thẳng cắt đường thẳng x được không? Vẽ ba đường thẳng đó (nếu có)

Xem lời giải

Bài 16 trang 91 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Quan sát Hình 16 và chỉ ra: a) Các cặp đường thẳng song song b) Ba cặp đường thẳng cắt nhau

Xem lời giải

Bài 17 trang 92 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Quan sát Hình 17 và chỉ ra: a) Các cặp đường thẳng song song. b) Các cặp đường thẳng cắt nhau và xác định tổng số giao điểm.

Xem lời giải

Bài 18 trang 92 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau: a) Đường thẳng d đi qua ba điểm thẳng hàng N, P, Q trong đó P nằm giữa hai điểm N và Q; b) Điểm M không thuộc đường thẳng d; c) Các đường thằng a, b, c sao cho a đi qua hai điểm M và Q, b đi qua hai điểm M và P, c đi qua hai điểm M và N.

Xem lời giải

Bài 19 trang 92 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau: a) Các đường thẳng a, b, c cùng đi qua điểm O b) Đường thẳng xy cắt các đường thẳng a,b, c lần lượt tại M, N, P.

Xem lời giải

Bài 20 trang 92 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Vẽ ba đường thẳng sao cho số giao điểm (của hai hoặc ba đường thẳng) lần lượt là 1, 2, 3.

Xem lời giải

Bài 21 trang 92 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Cho 5 đường thẳng song song với nhau và 6 đường thẳng khác cũng song song với nhau đồng thời cắt 5 đường thẳng đã cho. Hãy xác định số giao điểm của chúng.

Xem lời giải

Bài 22 trang 92 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Cho n điểm phân biệt, trong đó có đúng 7 điểm thẳng hàng, ngoài ra không có 3 điểm nào khác thẳng hàng. Cứ qua 2 điểm ta vẽ được một đường thẳng. Có tất cả 211 đường thẳng. Tính n.

Xem lời giải

Bài 23 trang 92 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Cho 20 điểm phân biệt, trong đó có đúng 6 điểm thẳng hàng, ngoài ra không có 3 điềm nào thẳng hàng. Cứ qua 2 điểm ta vẽ được một đường thẳng. Hỏi từ 20 điểm đó vẽ được tất cả bao nhiêu đường thẳng?

Xem lời giải

Bài 24 trang 92 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Tìm trong thực tế các hình ảnh gợi về: a) Hai đuờng thẳng song song; b) Hai đường thẳng cắt nhau.

Xem lời giải