Bài 11: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố - Cánh diều

Bình chọn:
4.2 trên 52 phiếu
Bài 99 trang 31 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố: 16, 23, 120, 625.

Xem lời giải

Bài 100 trang 31 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Thực hiện mỗi phép tính sau, rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố: a) 777:7 + 361:19^2 ; b) 3.5^2 – 3. 17 +4^3. 7.

Xem lời giải

Bài 101 trang 31 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Phân tích 225 và 1 200 ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho những số nguyên tố nào

Xem lời giải

Bài 102 trang 31 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Bạn Lan khẳng định: “ Khi phân tích số tự nhiên a ra thừa số nguyên tố, nếu a= p.q^2 thì a có tất cả 6 ước”. Theo em, bạn Lan khẳng định đúng hay sai? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 103 trang 31 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Cho a= 7^2. 11^3. Trong các số 7a, 11a và 13a, số nào có nhiều ước nhất?

Xem lời giải

Bài 104 trang 31 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tìm số tự nhiên n, biết: a) 2+4+6+…+2.(n – 1)+2n=210; b) 1+3+5+…+(2n – 3) + (2n – 1) = 225.

Xem lời giải

Bài 105 trang 32 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Bạn Khanh có 16 cái bút, bạn Khanh muốn chia số bút đó vào các hộp sao cho số bút của các hộp bằng nhau và mỗi hộp có ít nhất 2 cái. Bạn Khanh có thể xếp 16 cái bút đó vào mấy hộp?(Kể cả trường hợp xếp vào một hộp)

Xem lời giải

Bài 106 trang 32 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Một trường học có 1 015 học sinh, cần phải xếp mỗi hàng bao nhiêu học sinh để số học sinh trong mỗi hàng là như nhau? Biết rằng số hàng không quá 40 hàng và không ít hơn 10 hàng.

Xem lời giải

Bài 107 trang 32 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Học sinh lớp 6A được nhận phần thưởng từ Liên đội nhà trường, mỗi học sinh đều nhận được nhận số phần thưởng như nhau. Cô tổng phụ trách đã phát hết 215 quyển vở và 129 quyển truyện cho học sinh lớp 6A. Số học sinh lớp 6A là bao nhiêu, biết rằng số học sinh của lớp nhiều hơn 10 học sinh?

Xem lời giải

Bài 108 trang 32 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tìm số tự nhiên n sao cho: a) 3n+13 chia hết cho n+1; b) 5n+19 chia hết cho 2n+1.

Xem lời giải