Giải Bài 103 trang 31 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Cho a= 72. 113. Trong các số 7a, 11a và 13a, số nào có nhiều ước nhất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm các ước của 7a, 11a và 13a

Lời giải chi tiết

Ta có:

+) 7a= 7. 72. 113 = 73. 113 có các ước là : 1;7;72; 73; 7.11; 7.112; 7.113; 72.11; 72.112; 72.113; 73.11; 73.112; 73.113; 11; 112; 113. Vậy 7a có tất cả 16 ước

+) 11a = 72.11.113 = 72. 114 có các ước là: 1;7;72; 7.11; 7.112; 7.113; 7. 114; 72.11; 72.112; 72.113; 72.114; 11; 112; 113; 114. Vậy 11a có tất cả 15 ước

+) 13a = 72. 113.13 có các ước là: 1;7;72; 7.11; 7.112; 7.113; 72.11; 72.112; 72.113; 11; 112; 113; 13; 7.11.13; 72.11.13; 7.112.13; 72.112.13; 7.113.13; 72.113.13; 7.13; 72.13; 11.13; 112.13; 113.13. Vậy 13a có 24 ước

Vậy trong các số 7a, 11a và 13a, số 13a có nhiều ước nhất

 


Bình chọn:
4.7 trên 21 phiếu