Giải Bài 108 trang 32 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Tìm số tự nhiên n sao cho:

a)     3n+13 chia hết cho n+1;

b)    5n+19 chia hết cho 2n+1.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tách số bị chia a ra thành dạng a = b. q +r ( với r là số cụ thể). Để a chia hết cho b thì r phải chia hết cho b

Lời giải chi tiết

a)     Ta có: 3n+13 = 3.(n+1) +10.

Để 3n+13 chia hết cho n+1 thì 10 chia hết cho n+1 hay n+1 là ước của 10

n+1

1

2

5

10

n

0(Thỏa mãn)

1(Thỏa mãn)

4(Thỏa mãn)

9(Thỏa mãn)

Vậy n\(\in\) {0;1;4;9}

b)    Ta có: 5n+19 chia hết cho 2n+1 nên 2.(5n+19) chia hết cho 2n+1 hay 5.(2n+1) +33 chia hết cho 2n+1.

Để 5.(2n+1) +33 chia hết cho 2n+1 thì 33 chia hết cho 2n+ 1 hay 2n+1 là ước của 33

2n+1

1

3

11

33

n

0(Thỏa mãn)

1(Thỏa mãn)

5(Thỏa mãn)

16(Thỏa mãn)

Vậy n\(\in\) {0;1;5;16}

 


Bình chọn:
4.1 trên 16 phiếu