Bài tập cuối chương 4 - Cánh diều

Bình chọn:
4.7 trên 96 phiếu
Bài 25 trang 19 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Một nhóm học sinh có 7 người. Bạn Linh nhóm trưởng thống kê số giờ tham gia hoạt động tập thể trong một tháng của các thành viên như bảng sau: a) Hãy nêu đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê. b) Tính số giờ chênh lệch giữa các thành viên có số giờ tham gia hoạt động tập thể nhiều nhất và ít nhất. c) Tính số giờ tham gia hoạt động tập thể trung bình của mỗi thành viên trong nhóm

Xem lời giải

Bài 26 trang 20 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Biểu đồ ở Hình 12 biểu diễn kết quả bài kiểm tra môn Toán (thang điểm 10) của học sinh lớp 6A. a) Lập bảng số liệu theo mẫu sau: b) Tỉ lệ phần trăm của số học sinh đạt trên 7 điểm so với số học sinh cả lớp 6A là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 27 trang 20 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Việt Nam trong các năm từ 2016 đến 2019 (sơ bộ 2019) được thống kê như sau: a) Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Việt Nam trung bình trong bốn năm (từ 2016 đến 2019) là bao nhiêu nghìn tỉ đồng? b) So với năm 2016, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2019 tăng bao nhiêu nghìn tỉ đồng? Em hãy nêu một số nguyên nhân dẫn đến tăng trưởng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng c

Xem lời giải

Bài 28 trang 21 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Để hoàn thành công trình đúng kì hạn, hai đội công nhân đã tố chức làm ngoài giờ trong ba tuần. Biểu đồ ở Hình 13 biểu diễn số giờ làm thêm của hai đội trong ba tuần đó. a) Lập bảng số liệu theo mẫu sau: b) Tính tổng số tiền mỗi đội thu được trong ba tuần, biết tiền công mỗi giờ làm ngoài giờ là 150 000 đồng.

Xem lời giải

Bài 29 trang 21 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Biểu đồ Hình 14 cho biết cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2019. Thị trường xuất khẩu hàng dệt may 6 tháng đầu năm 2019 a) Tính kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may sang Nhật Bản và các thi trường khác, biết tổng kim ngạch xuất khấu ngành dệt may của Viêt Nam 6 tháng đầu năm 2019 sang Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU và các thị trường khác là 15 090 triệu USD. b) Kim ngạch xuất khấu ngành dệt may sang thị trưòng EU kém kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ là bao nhiêu t

Xem lời giải

Bài 30 trang 22 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Tung một đồng xu 25 lần liên tiếp. Hãy ghi kết quả thống kê theo mẫu sau: Tính xác suất thực nghiệm: a) Xuất hiện mặt N b) Xuất hiện mặt S.

Xem lời giải

Bài 31 trang 22 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

a) Nếu gieo một xúc xắc 21 lần liên tiếp, có 5 lần xuất hiện mặt 5 chấm thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 5 chấm bằng bao nhiêu? b) Nếu gieo một xúc xắc 17 lần liên tiếp, có 4 lần xuất hiện mặt 1 chấm thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 1 chấm bằng bao nhiêu?

Xem lời giải