Bài 5: Góc - Cánh diều

Bình chọn:
4.7 trên 90 phiếu
Bài 42 trang 99 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Bây giờ là 5 giờ 15 phút. Sau ít nhất bao nhiêu phút nữa thì kim giờ và kim phút tạo thành hai tia đối nhau?

Xem lời giải

Bài 43 trang 99 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Dùng thước đo góc để xác định số đo các góc MNP, NPM, PMN ở Hình 35. So sánh các góc đó.

Xem lời giải

Bài 44 trang 99 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Đo các góc ABC, ACB, BAC ở Hình 36. So sánh hai góc ABC và ACB.

Xem lời giải

Bài 45 trang 100 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Đọc tên góc, đỉnh và các cạnh của góc trong các hình Hình 37a, Hình 37b, Hình 37c.

Xem lời giải

Bài 46 trang 100 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng? Khẳng định nào sai? a) Góc có số đo 135° là góc tù. b) Một góc không phải là góc tù thì phải là góc nhọn. c) Góc có số đo lớn hơn 0° và nhỏ hơn 90° là góc nhọn. d) Một góc không phải là góc vuông thì phải là góc tù. e) Góc tù có số đo lớn hơn số đo của góc vuông. g) Góc nhọn có số đo nhỏ hơn số đo của góc vuông.

Xem lời giải

Bài 47 trang 100 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

a) Đo các góc BAC,BMA,ACB ở Hình 38, từ kết quả đó cho biết góc nào là góc nhọn, góc tù và góc bẹt? b) Sắp xếp các góc trên theo thứ tự giảm dần.

Xem lời giải

Bài 48 trang 100 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Cho góc pKq bằng 100 độ và một điểm I nằm trong góc đó. Phát biểu nào sau đây đúng? a) Góc pKI luôn là góc nhọn b) Góc pKI luôn là góc tù c) Góc pKI luôn là góc vuông d) Góc pKI luôn có thể là góc nhọn, góc tù hoặc góc vuông

Xem lời giải

Bài 49 trang 100 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Trên Hình 39 có bao nhiêu góc? Kể tên các góc đó.

Xem lời giải