Bài 9: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 - Cánh diều

Bình chọn:
4.8 trên 97 phiếu
Bài 77 trang 27 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

ho các số 27, 45, 881, 916, 2 100, 2 439, 13 118, 35 550, 5 223 411. Trong các số đó: a) Số nào chia hết cho 3? b) Số nào lớn hơn 2 000 không chia hết cho 3? c) Số nào chia hết cho 9? d) Số nào nhỏ hơn 3 000 không chia hết cho 9?

Xem lời giải

Bài 78 trang 27 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tìm chữ số x để số x1269 thỏa mãn mỗi điều kiện sau: a) Chia hết cho 3 b) Chia hết cho 9; c) Chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

Xem lời giải

Bài 79 trang 27 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Có bao nhiêu số có dạng 11a10b chia cho 5 dư 1 và chia hết cho 9?

Xem lời giải

Bài 80 trang 27 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Không tính giá trị biểu thức, hãy giải thích tại sao mỗi biểu thức sau chia hết cho 3? a) A= 1 233 + 42 312 + 72 036. b) B= 111+222+333+…+ 999.

Xem lời giải

Bài 81 trang 27 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Không tính giá trị biểu thức, hãy giải thích tại sao mỗi biểu thức sau chia hết cho 9? a) P = 81 + 108 + 918 b) M = 12. 585 + 13.63.333+14. 378 225 + 18. 5 142 312; c) N = 11+22+33+…+99 + 2 021. 60 021.

Xem lời giải

Bài 82 trang 27 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tìm các số tự nhiên a,b sao cho: a) a26b chia hết cho cả 2,3,5 và 9; b) 123. a + 9 873.b = 2 227 691.

Xem lời giải

Bài 83 trang 27 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

a) Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số chia cho 3 dư 1? b) Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số chia cho 9 dư 2? c) Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số ab sao cho ab+ba chia hết cho 9?

Xem lời giải

Bài 84 trang 28 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Bạn Minh chơi trò phi tiêu với ba cái tiêu. Lần thứ nhấ, bạn Minh phi 2 tiêu vào vùng Q và 1 tiêu vào vùng R thì được 12 điểm. Lần thứ 2, bạn Minh phi 2 tiêu vào vùng P và 1 tiêu vào vùng R thì được 18 điểm. Lần thứ ba, bạn Minh phi trúng mỗi vùng 1 tiêu . Hỏi số điểm lần thứ ba của bạn Minh có chia hết cho cả 3 và 5 không? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 85 trang 28 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Cho a là số tự nhiên có 2 004 chữ số và chia hết cho 9. Gọi b là tổng các chữ số của a; c là tổng các chữ số của b và d là tổng các chữ số của c. Tính d.

Xem lời giải

Bài 86 trang 28 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Viết liên tiếp các chữ số tự nhiên từ 10 đến 99 liền nhau ta được một số tự nhiên. Hỏi số đó có chia hết cho 9 hay không? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 87 trang 28 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Không thực hiện phép tính, hãy giải thích tại sao phép nhân sau là sai: 7 654. 658 = 5 136 332.

Xem lời giải

Bài 88 trang 28 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Một công ty có 9 conteno hàng với khối lượng hàng mỗi conteno là: 193 tạ, 239 tạ, 277 tạ, 297 tạ, 316 tạ, 321 tạ, 329 tạ, 346 tạ, 355 tạ. Trong 6 tháng đầu năm, công ty đó đã xuất khẩu 8 conteno hàng, trong đó lượng hàng xuất khấu của Qúy II gấp 8 lần Qúy I. Conteno hàng còn lại có khối lượng bằng bao nhiêu?

Xem lời giải