Giải Bài 77 trang 27 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

ho các số 27, 45, 881, 916, 2 100, 2 439, 13 118, 35 550, 5 223 411. Trong các số đó:

a)     Số nào chia hết cho 3?

b)    Số nào lớn hơn 2 000 không chia hết cho 3?

c)     Số nào chia hết cho 9?

d)    Số nào nhỏ hơn 3 000 không chia hết cho 9?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3

+ Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

Lời giải chi tiết

a)     Các số chia hết cho 3 là: 27, 45, 2 100, 2 439, 35 550, 5 223 411 vì các số này đều có tổng các chữ số chia hết cho 3

b)    Các số lớn hơn 2 000 là 2 100; 2 439; 13 118; 35 550; 5 223 411. Trong các số này, có số 13 118 không chia hết cho 3 ( do tổng các chữ số của 13 118 là 1+3+1+1+8 = 16 không chia hết cho 3)

Vậy số lớn hơn 2 000 không chia hết cho 3 là 13 118

c)     Các số chia hết cho 9 là: 27, 45, 2 439, 35 550, 5 223 411 vì các số này đều có tổng các chữ số chia hết cho 9.

d)    Các số nhỏ hơn 3 000 là 27; 45; 881; 916; 2 100; 2 439. Trong các số này, có số 881; 916; 2 100 không chia hết cho 9(do tổng các chữ số của mỗi số này không chia hết cho 9)


Bình chọn:
4.4 trên 11 phiếu