Giải Bài 82 trang 27 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Tìm các số tự nhiên a,b sao cho:

a)     \(\overline {a26b} \) chia hết cho cả 2,3,5 và 9;

b)    123. a + 9 873.b = 2 227 691.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

Số có tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5

Số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3

Tổng các số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3

Lời giải chi tiết

a)     Số \(\overline {a26b} \) chia hết cho cả 2 và 5 nên b = 0

Ta có số \(\overline {a26b} \) có tổng các chữ số là a+2+6+0 = a+8. Để \(\overline {a26b} \) chia hết cho 3 và 9 thì a+8 chia hết cho 9 hay a =1

Vậy a=1; b= 0

b)    Ta có 123 và 9 873 chia hết cho 3 nên 123. a + 9 873.b cũng phải chia hết cho 3. Nhưng 2 227 691 không chia hết cho 3. Như vậy, không tìm được số tự nhiên a,b nào thỏa mãn


Bình chọn:
4.6 trên 9 phiếu