Giải Bài 88 trang 28 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Một công ty có 9 conteno hàng với khối lượng hàng mỗi conteno là: 193 tạ, 239 tạ, 277 tạ, 297 tạ, 316 tạ, 321 tạ, 329 tạ, 346 tạ, 355 tạ. Trong 6 tháng đầu năm, công ty đó đã xuất khẩu 8 conteno hàng, trong đó lượng hàng xuất khấu của Qúy II gấp 8 lần Qúy I. Conteno hàng còn lại có khối lượng bằng bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng khối lượng của 9 conteno

Tổng khối lượng đã xuất khẩu chia hết cho 9

Lời giải chi tiết

Tổng khối lượng của 9 conteno là:

193+239+277+297+316+321+329+346+355=2 673 (tạ)

Ta thấy 2 673 chia hết cho 9. Mà lượng hàng xuất khấu của Qúy II gấp 8 lần Qúy I nên tổng lượng đã xuất khẩu chia hết cho 9

Như vậy, khối lượng hàng của conteno còn lại chưa xuất khẩu phải chia hết cho 9. Trong số 9 số chỉ khối lượng của 9 conteno thì chỉ có 297 chia hết cho 9.

Vậy conteno còn lại có khối lượng là 297.


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu