Giải Bài 80 trang 27 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Không tính giá trị biểu thức, hãy giải thích tại sao mỗi biểu thức sau chia hết cho 3?

a)     A= 1 233 + 42 312 + 72 036.

b)    B= 111+222+333+…+ 999.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tổng của các số chia hết cho 3 là 1 số chia hết cho 3

Lời giải chi tiết

a)     Ta có các số 1 233 , 42 312 , 72 036 đều là các số chia hết cho 3 (tổng các chữ số của mỗi số chia hết cho 3) nên tổng A = 1 233 + 42 312 + 72 036 chia hết cho 3

b)    Ta có các số 111; 222; 333; …; 999 đều là các số chia hết cho 3 ( tổng các chữ số của mỗi số chia hết cho 3) nên tổng B = 111+222+333+…+ 999 chia hết cho 3


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu