Giải Bài 79 trang 27 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Có bao nhiêu số có dạng \(\overline {11a10b} \) chia cho 5 dư 1 và chia hết cho 9?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

Số có chữ số tận cùng là 1 hoặc 6 thì chia cho 5 dư 1

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\overline {11a10b} \) chia cho 5 dư 1 nên b = 1 hoặc b = 6.

+ Nếu b = 1 thì \(\overline {11a10b} \) có tổng các chữ số là 1+1+a+1+0+1= 4+a. Để \(\overline {11a10b} \) chia hết cho 9 thì 4+a chia hết cho 9. Điều này xảy ra khi a = 5

+ Nếu b = 6 thì \(\overline {11a10b} \) có tổng các chữ số là 1+1+a+1+0+6= 9+a. Để \(\overline {11a10b} \) chia hết cho 9 thì 9+a chia hết cho 9. Điều này xảy ra khi a = 0 hoặc a= 9

Vậy có 3 số có dạng \(\overline {11a10b} \) chia cho 5 dư 1 và chia hết cho 9, đó là:

115101; 110106; 119106.


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu