Giải Bài 84 trang 28 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Bạn Minh chơi trò phi tiêu với ba cái tiêu. Lần thứ nhấ, bạn Minh phi 2 tiêu vào vùng Q và 1 tiêu vào vùng R thì được 12 điểm. Lần thứ 2, bạn Minh phi 2 tiêu vào vùng P và 1 tiêu vào vùng R thì được 18 điểm. Lần thứ ba, bạn Minh phi trúng mỗi vùng 1 tiêu . Hỏi số điểm lần thứ ba của bạn Minh có chia hết cho cả 3 và 5 không? Tại sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng số điểm Minh phi ở 2 lần đầu, đó là tổng số điểm khi phi 2 lần vào mỗi vùng

Lời giải chi tiết

Tổng tổng số điểm Minh phi ở 2 lần đầu là:

12+18=30 (điểm)

Trong tổng cả 2 lần đầu, Minh phi vào mỗi vùng 2 lần. Do đó, khi phi vào mỗi vùng 1 lần, thì Minh được số điểm là:

30 :2 =15 (điểm)

Vậy lần 3 bạn Minh phi được 15 điểm. 15 chia hết cho cả 3 và 5 nên số điểm lần thứ ba của bạn Minh chia hết cho cả 3 và 5


Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu