Bài 1: Điểm. Đường thẳng - Cánh diều

Bình chọn:
4.5 trên 38 phiếu
Bài 1 trang 88 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng? a) Nếu ba điểm A, B, C thằng hàng thì điểm B luôn nằm giữa hai điểm A, C. b) Có hai đường thằng đi qua hai điểm M và N. c) Nếu hai điểm I, K nằm trên đường thẳng d và điểm H không thuộc đường thẳng d thì ba điểm I, K, H không thẳng hàng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 88 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

a) Quan sát Hình 4 và chọn kí hiệu thuộc, không thuộc, thích hợp cho ?: C ? a; E ? a; b) Vẽ thêm hai điểm khác thuộc đường thẳng a và hai điểm khác không thuộc đưòng thẳng a.

Xem lời giải

Bài 3 trang 88 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

a) Vẽ hai điểm A, B và đường thẳng xy đi qua hai điểm này. b) Vẽ điểm C sao cho C thuộc đường thẳng xy và điểm C nằm giữa hai điểm A và B.

Xem lời giải

Bài 4 trang 88 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. a) Hãy vẽ đường thẳng m không đi qua cả A, B và C; b) Hãy vẽ đường thẳng n sao cho điểm B thuộc n và các điểm A, C không thuộc n

Xem lời giải

Gài 5 trang 88 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Vẽ đường thẳng a. Lấy ba điểm A, B, C thuộc a và điểm D không thuộc a. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. a) Kẻ được tất cả bao nhiêu đường thẳng? Kể tên các đường thẳng đó. b) Điểm D nằm trên những đường thẳng nào? Kể tên các đường thẳng đó.

Xem lời giải

Bài 6 trang 89 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Quan sát Hình 5. Hãy nêu: a) Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng; b) Bốn bộ ba điểm không thẳng hàng

Xem lời giải

Bài 7 trang 89 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Quan sát Hình 6. Hãy nêu: a) Điểm M thuộc đường thẳng nào, không thuộc đường thẳng nào. b) Những đường thằng đi qua N. c) Trong bốn điểm M, N, P, Q, ba điểm nào thẳng hàng, ba điểm nào không thẳng hàng.

Xem lời giải

Bài 8 trang 89 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Quan sát Hình 7, hãy chọn cụm từ “cùng phía","khác phía”thích hợp cho ?: a) Hai điểm Q, S nằm ? đối với điểm R. b) Hai điểm R, S nằm ? đối với điểm Q. c) Hai điểm R, Q nằm ? đối với điểm S.

Xem lời giải

Bài 9 trang 89 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Quan sát Hình 8, hãy nêu: a) Điểm nằm giữa hai điểm M và P. b) Điểm nằm giữa hai điếm N và Q. c) Điểm không nằm giữa hai điểm N và Q.

Xem lời giải

Bài 10 trang 89 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau: a) M là điểm nằm giữa hai điểm A, B; điểm N không nằm giữa hai điểm A, B và A,B,N thẳng hàng. b) Điểm B nằm giữa hai điểm A và N; điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

Xem lời giải

Bài 11 trang 89 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Bác Long có 10 cây cảnh quý, bác muốn trồng thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây. Em có thể giúp bác vẽ sơ đồ để trồng 10 cây đó được không?

Xem lời giải

Bài 12 trang 89 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Hãy xếp 9 viên bi thành: a) 8 hàng, mỗi hàng có 3 viên; b) 10 hàng, mỗi hàng có 3 viên.

Xem lời giải