Giải bài 7 trang 89 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Quan sát Hình 6. Hãy nêu:

a) Điểm M thuộc đường thẳng nào, không thuộc đường thẳng nào.

b) Những đường thằng đi qua N.

c) Trong bốn điểm M, N, P, Q, ba điểm nào thẳng hàng, ba điểm nào không thẳng hàng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Điểm A thuộc n nếu đường thẳng n đi qua A hoặc điểm A nằm trên đường thẳng n. Ngược lai, điểm A không thuộc n.

+ Ba điểm thẳng hàng nếu cả ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng. Ngược lại thì ba điểm không thẳng hàng.

Lời giải chi tiết

a) Điểm M thuộc: a, b,c, không thuộc đường thẳng: d.

b) Những đường thằng đi qua N: d, c

c) Trong bốn điểm M, N, P, Q, ba điểm N, P, Q thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng là: M, N, P và M, P, Q và M, N, Q.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu