Bài 1: Tập hợp - Cánh diều

Bình chọn:
4 trên 91 phiếu
Bài 1 trang 6 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

Liệt kê các phần tử của các tập hợp sau: a) A là tập hợp các ngày trong tuần b) B là tập hợp các chữ cái xuất hiện trong từ “HAM HỌC” c) C là tập hợp các chữ số xuất hiện trong số 303 530.

Xem lời giải

Bài 2 trang 6 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

Cho tập hợp A={0;1;2;x;y} và B={3; m;n;p}. Chọn kí hiệu

Xem lời giải

Bài 3 trang 6 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

Hiện nay các nước trên thế giới có xu hướng sản xuất năng lượng tái tạo bao gồm năng lượng gió, năng lượng Mặt Trời, năng lượng địa nhiệt vì tiết kiệm và không gây ô nhiễm môi trường. Việt Nam chúng ta cũng đã sản xuất nguồn năng lượng gió và năng lượng Mặt Trời. Trong các dạng năng lượng đã nêu, hãy viết tập hợp X gồm các dạng năng lượng tái tạo trên thế giới và tập hợp Y gồm các dạng năng lượng tái tạo mà Việt Nam sản xuất.

Xem lời giải

Bài 4 trang 6 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

Khi bố chở bạn Linh rẽ vào một đoạn đường, bạn Linh nhìn thấy ba biển báo giao thông như Hình 1 Tìm hiểu về các biển báo giao thông trên, rồi viết tập hợp A gồm các loại phương tiện được phép lưu thông và tập hợp B gồm các phương tiện không được phép lưu thông trên đoạn đường đó dưới dạng liệt kê các phần tử của tập hợp

Xem lời giải

Bài 5 trang 6 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó: a) A={x| x là số tự nhiên chẵn, 20 < x < 35}; b) B={x| x là số tự nhiên lẻ, 150 nhỏ hơn hoặc bằng x < 160}

Xem lời giải

Bài 6 trang 6 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó: a) C= {x|x là số tự nhiên, x+3 =10} b) D= {x|x là số tự nhiên, x – 12 =23} c) E= {x|x là số tự nhiên, x : 16 =0} d) G= {x|x là số tự nhiên, 0: x = 0}

Xem lời giải

Bài 7 trang 7 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó: a) A={13; 15; 17; ..; 29}; b) B={22; 24; 26;…; 42}; c) C={7; 11; 15; 19; 23; 27}; d) D={4; 9; 16; 25; 36; 49}.

Xem lời giải

Bài 8 trang 7 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có bốn chữ số, trong đó có hai chữ số 3, một chữ số 2 và một chữ số 1. a) Hãy viết tập hợp A.

Xem lời giải