Giải Bài 2 trang 6 sách bài tập toán 6 - Cánh diều


Cho tập hợp A={0;1;2;x;y} và B={3; m;n;p}. Chọn kí hiệu

Đề bài

Cho tập hợp A={0;1;2;x;y} và B={3; m;n;p}. Chọn kí hiệu “\(\in\)”, “\(\notin\)” thích hợp cho [?]

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các số, chữ cái có mặt trong tập hợp là phần tử thuộc tập hợp đó, kí hiệu “\(\in\)”

Các số, chữ cái không có mặt trong tập hợp thì không phải là phần tử của tập hợp, kí hiệu “\(\notin\)”

Lời giải chi tiết

a)     [\(\in\)] A

b)    3 [\(\notin\)] A

c)     x [\(\in\)] A

d)    p [\(\notin\)] A

e)     3 [\(\in\)] B

g)     1 [\(\notin\)] B

h)     m [\(\in\)] B

i)      y [\(\notin\)] B


Bình chọn:
4.4 trên 19 phiếu
 • Giải Bài 3 trang 6 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

  Hiện nay các nước trên thế giới có xu hướng sản xuất năng lượng tái tạo bao gồm năng lượng gió, năng lượng Mặt Trời, năng lượng địa nhiệt vì tiết kiệm và không gây ô nhiễm môi trường. Việt Nam chúng ta cũng đã sản xuất nguồn năng lượng gió và năng lượng Mặt Trời. Trong các dạng năng lượng đã nêu, hãy viết tập hợp X gồm các dạng năng lượng tái tạo trên thế giới và tập hợp Y gồm các dạng năng lượng tái tạo mà Việt Nam sản xuất.

 • Giải Bài 4 trang 6 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

  Khi bố chở bạn Linh rẽ vào một đoạn đường, bạn Linh nhìn thấy ba biển báo giao thông như Hình 1 Tìm hiểu về các biển báo giao thông trên, rồi viết tập hợp A gồm các loại phương tiện được phép lưu thông và tập hợp B gồm các phương tiện không được phép lưu thông trên đoạn đường đó dưới dạng liệt kê các phần tử của tập hợp

 • Giải Bài 5 trang 6 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

  Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó: a) A={x| x là số tự nhiên chẵn, 20 < x < 35}; b) B={x| x là số tự nhiên lẻ, 150 nhỏ hơn hoặc bằng x < 160}

 • Giải Bài 6 trang 6 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

  Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó: a) C= {x|x là số tự nhiên, x+3 =10} b) D= {x|x là số tự nhiên, x – 12 =23} c) E= {x|x là số tự nhiên, x : 16 =0} d) G= {x|x là số tự nhiên, 0: x = 0}

 • Giải Bài 7 trang 7 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

  Viết mỗi tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó: a) A={13; 15; 17; ..; 29}; b) B={22; 24; 26;…; 42}; c) C={7; 11; 15; 19; 23; 27}; d) D={4; 9; 16; 25; 36; 49}.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí