Giải bài 32 trang 95 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Vẽ đoạn thẳng AB = 9 cm. Lấy điểm C thuộc đoạn thẳng AB sao cho \(AC = 6cm\). Lấy điểm N nằm giữa A và sao cho C có là trung điểm của đoạn thẳng BN.

a) Tính NC và NB

b) Chứng tỏ N là trung điểm của đoạn thẳng AC

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trung điểm O của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A và B sao cho \(OA = OB\)

Nếu O là trung điểm của đoạn thẳng AB thì \(OA = OB = \frac{{AB}}{2}\)

Lời giải chi tiết

a) Vì C thuộc đoạn thẳng AB nên \(AC + CB = AB \Rightarrow CB = AB - AC = 9 - 6 = 3\,(cm)\)

Lại có: C có là trung điểm của đoạn thẳng BN

nên \(CB = CN = \frac{{NB}}{2} \Rightarrow CN = 3\,(cm);NB = 2.3\, = 6\,(cm)\)

b) Ta có: N nằm giữa A và C nên \(AC = AN + NC \Rightarrow AN = AC - NC = 6 - 3 = 3\,(cm)\)

\( \Rightarrow AN = NC = \frac{{AC}}{2} = 3\,(cm)\)

Vậy N là trung điểm của đoạn thẳng AC.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3: Đoạn thẳng