Giải bài 28 trang 94 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Quan sát Hình 24 và đọc tên trung điểm của các đoạn thẳng:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trung điểm O của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A và B sao cho \(OA = OB\)

Nếu O là trung điểm của đoạn thẳng AB thì \(OA = OB = \frac{{AB}}{2}\)

Lời giải chi tiết

a) A là trung điểm OB vì O, A, B thẳng hàng và \(OA = AB = 2cm\)

b) O là trung điểm DC vì O, C,D thẳng hàng và \(OC = OD = 1,5cm\)

c) O là trung điểm EF vì O, E, F thẳng hàng và \(OE = OF = 2,5cm\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3: Đoạn thẳng

 • Giải bài 29 trang 94 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

  Quan sát, so sánh độ dài các đoạn thẳng AB, BC, AC, CD ở hình 25 rồi điền vào ? để hoàn thành các phát biểu sau: a) Điểm A không là trung điểm của đoạn thẳng BC vì ?. b) Điểm C không là trung điểm của đoạn thẳng ? vì C không thuộc đoạn thẳng ?. c) Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng ? vì ?.

 • Giải bài 30 trang 95 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

  a) Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 8 cm và trung điểm C của đoạn thẳng đó. b) Vẽ các điểm P, Q lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AC và CB c) Tính độ dài các đoạn thẳng AP, QB và PQ.

 • Giải bài 31 trang 95 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

  Cho đoạn thẳng AB có độ dài 18 cm và trung điểm C của đoạn thẳng đó. Lấy điểm D thuộc đoạn thẳng CA và điểm E thuộc đoạn thẳng CB sao cho \(AD = BE = 4\,cm\). Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng DE không? Vì sao?

 • Giải bài 32 trang 95 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

  Vẽ đoạn thẳng AB = 9 cm. Lấy điểm C thuộc đoạn thẳng AB sao cho \(AC = 6cm\). Lấy điểm N nằm giữa A và sao cho C có là trung điểm của đoạn thẳng BN. a) Tính NC và NB b) Chứng tỏ N là trung điểm của đoạn thẳng AC

 • Giải bài 27 trang 94 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

  Cho đoạn thẳng MN và điểm K. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng? a) Nếu KM = KN thì K là trung điểm của đoạn thẳng MN. b) Nếu MK + KN = MN thì K là trung điểm của đoạn thẳng MN. c) Nếu MK + KN = MN và KM= KN thì K là trung điểm của đoạn thẳng MN.

 • Giải bài 26 trang 94 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

  a) Cho 5 điểm A, B, C, D, E, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng, cứ qua 2 điểm vẽ một đoạn thẳng. Vẽ được tất cả bao nhiêu đoạn thẳng? Kết quả thay đổi thế nào nếu 5 điểm A, B, C, D, E thẳng hàng? b) Cho trước một số điểm, cứ qua 2 điểm vẽ một đoạn thẳng. Có tất cả 15 đoạn thằng. Tính số điếm cho trước.

 • Giải bài 25 trang 94 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

  a) Quan sát Hình 22. Hãy tính số đoạn thẳng trên đường thẳng a và kể tên các đoạn thẳng đó. b) Quan sát Hình 23. Hãy tính số đoạn thắng trên đường thẳng a và kể tên các đoạn thẳng đó.