Giải bài 31 trang 95 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Cho đoạn thẳng AB có độ dài 18 cm và trung điểm C của đoạn thẳng đó. Lấy điểm D thuộc đoạn thẳng CA và điểm E thuộc đoạn thẳng CB sao cho \(AD = BE = 4\,cm\). Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng DE không? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trung điểm O của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A và B sao cho \(OA = OB\)

Nếu O là trung điểm của đoạn thẳng AB thì \(OA = OB = \frac{{AB}}{2}\)

Lời giải chi tiết

 

Vì C là trung điểm AB nên \(CA = CB = \frac{{AB}}{2} = 9\,cm\)

Mà \(AC = AD + DC \Rightarrow DC = AC - AD = 9 - 4 = 5\,(cm)\)

Và \(BC = CE + EB \Rightarrow CE = CB - EB = 9 - 4 = 5\,(cm)\)

Nên \(DC = CE = 5cm\)

Mặt khác: C nằm giữa D và E

Do đó C là trung điểm của DE


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3: Đoạn thẳng