Bài 6: Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên - Cánh diều

Bình chọn:
4.7 trên 93 phiếu
Bài 51 trang 85 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Thực hiện phép tính: a) (-56) : 7 b) (-132) . (-98) :11 c) [900 + (- 1 140) + 720] : (-120) d) [299 . (-74) + (-299) . (-24)] : (-50) e) 6. (-42 ). (-10^2) :2^4 g) [(-9).(-9).(-9)+9^3] : 8^10

Xem lời giải

Bài 52 trang 85 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Cho a,b (a khác b) là các số nguyên và a chia hết cho b. Điền các dấu “+” , “-“ thích hợp cho [?]

Xem lời giải

Bài 53 trang 85 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Chọn dấu “ <” ; “ >” , “=” thích hợp cho dấu [?]:

Xem lời giải

Bài 54 trang 85 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

So sánh hai biểu thức sau mà không tính cụ thể giá trị của chúng: a) (-200 200) :20 + 20 và 2 020 : 20 b) (9 876 – 6 789) . (9 876 + 6 789) và -134

Xem lời giải

Bài 55 trang 86sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tìm các số nguyên x, biết: a) (-3) . x = 264 b) x +x +x+x = 900 c) 100 : (x -7 ) = 1 d) (5x – 10) : (77x^2 +1) = 0

Xem lời giải

Bài 56 trang 86 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Người ta viết các số nguyên -1; -2; -3;…; -2 020; -2 021 vào các cột A, B, C,D,E,G,H như bảng sau: Hỏi số - 2 021 nằm ở cột nào?

Xem lời giải

Bài 57 trang 86 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Chỉ số đồng hồ đo nước sinh hoạt cuối các tháng 9,10,11,12 của năm 2020 ở nhà bác Long được thống kê trong bảng sau: Biết số tiền nước phải trả cho mỗi m3 là không đổi và tổng số tiền mà bác Long phải trả trong Quý IV là 90 000 đồng. Tính số tiền nước mà bác Long phải trả của tháng 10 và của tháng 11 năm 2020.

Xem lời giải

Bài 58 trang 86 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Một công ty cơ khí sản xuất đồ dùng dân dụng đã đề xuất chế độ thưởng phạt như bảng sau: Bác Toàn làm được 40 sản phẩm loại A, 35 sản phẩm loại B, 15 sản phẩm loại C và 10 sản phẩm loại D. Vậy bác Toàn được thưởng hay phạt trung bình bao nhiêu tiền trên mỗi sản phẩm?

Xem lời giải

Bài 59 trang 87 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Bạn Nam có một bộ sưu tập gồm 169 quyển truyện khác nhau và muốn tặng bạn bè, biết không có hai bạn nào nhận được số quyển truyện bằng nhau. Bạn Nam có thể tặng được nhiều nhất cho bao nhiêu bạn?

Xem lời giải

Bài 60 trang 87 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tìm các số nguyên x, sao cho: a) 11 chia hết cho x b) x chia hết cho 18 c) 2x – 3 là bội của x + 1 d) x – 2 là ước của 3x – 2

Xem lời giải