Giải Bài 57 trang 86 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Chỉ số đồng hồ đo nước sinh hoạt cuối các tháng 9,10,11,12 của năm 2020 ở nhà bác Long được thống kê trong bảng sau:

 

Biết số tiền nước phải trả cho mỗi m3 là không đổi và tổng số tiền mà bác Long phải trả trong Quý IV là 90 000 đồng. Tính số tiền nước mà bác Long phải trả của tháng 10 và của tháng 11 năm 2020.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số nước mà nhà bác Long dùng trong tháng 10,11,12 (quý IV)

Tính giá nước

Số tiền nước = số nước . giá nước

Lời giải chi tiết

Số nước mà nhà bác Long dùng trong tháng 10 là:

26 – 22 = 4 (m3)

Số nước mà nhà bác Long dùng trong tháng 11 là:

31 – 26 = 5 (m3)

Số nước mà nhà bác Long dùng trong tháng 12 là:

37 – 31 = 6 (m3)

Tổng số nước mà nhà bác Long dùng trong quý IV là:

4 + 5 + 6 = 15 (m3)

Giá của 1 m3 nước là:

90 000 : 15 = 6 000 (đồng)

Vậy số tiền nước mà bác Long phải trả của tháng 10 là:

4 . 6 000 = 24 000 (đồng)

Số tiền nước mà bác Long phải trả của tháng 11 là:

5 . 6 000 = 30 000 (đồng)


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu