Giải Bài 58 trang 86 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Một công ty cơ khí sản xuất đồ dùng dân dụng đã đề xuất chế độ thưởng phạt như bảng sau:

 

Bác Toàn làm được 40 sản phẩm loại A, 35 sản phẩm loại B, 15 sản phẩm loại C và 10 sản phẩm loại D. Vậy bác Toàn được thưởng hay phạt trung bình bao nhiêu tiền trên mỗi sản phẩm?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số tiền bác Toàn được nhận

Số tiền trung bình trên mỗi sản phẩm = tổng tiền nhận : tổng số sản phẩm

Lời giải chi tiết

Số tiền bác Toàn được nhận là:

100 000. 40 + 50 000. 35 + (-30 000). 15 + (-70 000). 10 = 4 600 000 (đồng)

Tổng số sản phẩm bác làm là:

40 + 35 + 15 + 10 = 100 (sản phẩm)

Số tiền trung bình bác Toàn được thưởng trên mỗi sản phẩm là:

4 600 000 : 100 = 46 000 (đồng)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu