Giải Bài 60 trang 87 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Tìm các số nguyên x, sao cho:

a)     11 chia hết cho x

b)    x chia hết cho 18

c)     2x – 3 là bội của x + 1

d)    x – 2 là ước của 3x – 2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm ước, bội của 1 số

Lời giải chi tiết

a)     11 chia hết cho x nên x là ước của 11.

Vậy x \(\in\) {1; -1; 11; -11}

b)    x chia hết cho 18 nên x là bội của 18.

Vậy x = 18. k ( k là số nguyên)

c)     2x – 3 là bội của x + 1 thì 2x – 3 = 2. ( x +1) - 5 chia hết cho x+1. Suy ra 5 chia hết cho x +1.

Ta có bảng sau:

x+1

1

-1

5

-5

x

0

-2

4

-6

Vậy x \(\in\) {0; -2; 4; -6}

d)    x – 2 là ước của 3x – 2 nên 3x – 2 = 3.(x -2) + 4 chia hết cho x – 2. Suy ra 4 chia hết cho x – 2

Ta có bảng sau:

x - 2

1

-1

2

-2

4

-4

x

3

1

4

0

6

-2

Vậy x \(\in\) {-2; 0; 1; 3; 4; 6}


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu