Giải Bài 55 trang 86 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Tìm các số nguyên x, biết:

a)     (-3) . x = 264

b)    x +x +x+x = 900

c)     100 : (x -7 ) = 1

d)    (5x – 10) : (77x2 +1) = 0

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm thừa số chưa biết hoặc tìm số bị chia hoặc số chia

Lời giải chi tiết

a)     (-3) . x = 264

x = 264 : (-3)

x =-88

Vậy x = -88

b)    x +x +x+x = 900

4. x = 900

x = 900 : 4

x = 225

Vậy x = 225

c)     100 : (x -7 ) = 1

x – 7 = 100:1

x – 7 = 100

x = 100 + 7

x =107

Vậy x = 107

d)    (5x – 10) : (77x2 +1) = 0

Vì x2 \( \ge \) 0, với mọi x nên (77x2 +1) \( \ge \) 1 > 0, với mọi x

Ta được (5x – 10) = 0

5x = 10

x = 2

Vậy x = 2


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu