Bài 13: Bội chung và bội chung nhỏ nhất - Cánh diều

Bình chọn:
4.6 trên 57 phiếu
Bài 119 trang 36 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tìm bội chung nhỏ nhất của a) 19 và 46; b) 27 và 315; c) 60, 72, 63; d) 60, 100, 140.

Xem lời giải

Bài 120 trang 36 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số là bội chung của 11 và 12?

Xem lời giải

Bài 121 trang 36 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Lịch cập cảng của ba tàu như sau: tàu thứ nhất cứ 5 ngày cập cảng một lần; tàu thứ hai cứ 8 ngày cập cảng một lần; tàu thứ ba cứ 10 ngày cập cảng một lần. Vào một ngày nào đó, ba tàu cùng cập cảng . Sau ít nhất bao nhiêu ngày thì cả ba tàu lại cùng cập cảng?

Xem lời giải

Bài 122 trang 36 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Trong một đợt trồng cây, học sinh của lớp 6B đã trồng được một số cây. Số đó là số tự nhiên nhỏ nhất thỏa mãn chia 3 dư 2, chia 4 dư 3, chia 5 dư 4, chia 10 dư 9. Học sinh lớp 6B đã trồng được bao nhiêu cây?

Xem lời giải

Bài 123 trang 36 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Học sinh của một trường trung học cơ sở khi xếp hàng 20 học sinh, hàng 25 học sinh và hàng 30 học sinh thì đều thừa 15 học sinh, nhưng xếp vào hàng 41 học sinh thì vừa đủ. Tính số học sinh của trường đó,biết số học sinh của trường ít hơn 1 200 học sinh.

Xem lời giải

Bài 124 trang 36 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho số đó chia cho 3 dư 1, chia cho 4 dư 3, chia cho 5 dư 1.

Xem lời giải

Bài 125 trang 37 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho số đó chia cho 3 dư 2, chia cho 5 dư 3, chia cho 7 dư 4.

Xem lời giải

Bài 126 trang 37 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tìm số tự nhiên có dạng 956xy sao cho số đó chia hết cho cả 6,7,11 và 27.

Xem lời giải

Bài 127 trang 37 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tìm hai số tự nhiên a,b sao cho 0

Xem lời giải