Giải Bài 125 trang 37 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho số đó chia cho 3 dư 2, chia cho 5 dư 3, chia cho 7 dư 4.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

x chia cho 3 dư 2, chia cho 5 dư 3, chia cho 7 dư 4 nên 2.x chia cho 3,5,7 đều dư 1

Lời giải chi tiết

Gọi số tự nhiên cần tìm là x (x > 1)

Vì x chia cho 3 dư 2, chia cho 5 dư 3, chia cho 7 dư 4 nên 2.x chia cho 3,5,7 đều dư 1. Mà x nhỏ nhất

Ta được: 2.x – 1 là BCNN(3,5,7)

Như vậy 2.x – 1 = 105 nên 2.x = 106 suy ra x = 106:2 = 53

Vậy số tự nhiên cần tìm là 53


Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu