Giải Bài 119 trang 36 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Tìm bội chung nhỏ nhất của

a)     19 và 46;

b)    27 và 315;

c)     60, 72, 63;

d)    60, 100, 140.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

* Phương pháp tìm bội chung nhỏ nhất của các số:

- Phân tích các số ra thừa số nguyên tố.

- Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng

- Với mỗi thừa số nguyên tố, chọn lũy thừa với số mũ lớn nhất.

- Lấy tích của các lũy thừa đã chọn. Tích đó chính là BCNN

Lời giải chi tiết

a)     Ta có: 19 = 19 ; 46 = 2. 23

Không có thừa số nguyên tố chung. Các thừa số nguyên tố riêng là 19,2,23 với số mũ lớn nhất lần lượt là 1,1,1

Nên BCNN(19,46) = 19 . 2. 23 = 874.

b)    Ta có: 27 = 33 ; 315 = 32.5.7

Thừa số nguyên tố chung là 3, các thừa số nguyên tố riêng là 5, 7 với số mũ lớn nhất lần lượt là 3, 1, 1.

Nên BCNN(27,315) = 33 . 5 . 7 = 945.

c)     Ta có: 60 = 22.3.5 ; 72 = 23.32 ; 63 = 32. 7

Thừa số nguyên tố chung là 3, các thừa số nguyên tố riêng là 2, 5, 7 với số mũ lớn nhất lần lượt là 2, 3, 1,1.

Nên BCNN(60,72,63) = 32. 23.5.7 = 2 520.

d)    Ta có: 60 = 22.3.5 ; 100 = 22.52 ; 140 = 22.5.7

Thừa số nguyên tố chung là 2, 5; các thừa số nguyên tố riêng là 3, 7 với số mũ lớn nhất lần lượt là 2, 2, 1,1.

Nên BCNN(60, 100,140) = 22. 52.3.7 = 2 100.


Bình chọn:
4.5 trên 20 phiếu