Giải Bài 121 trang 36 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Lích cập cảng của ba tàu như sau: tàu thứ nhất cứ 5 ngày cập cảng một lần; tàu thứ hai cứ 8 ngày cập cảng một lần; tàu thứ ba cứ 10 ngày cập cảng một lần. Vào một ngày nào đó, ba tàu cùng cập cảng . Sau ít nhất bao nhiêu ngày thì cả ba tàu lại cùng cập cảng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số ngày ít nhất để 3 tàu lại cùng cập cảng là BCNN(5,8,10)

Lời giải chi tiết

Ta có: BCNN(5,8,10) = 40. Vậy sau ít nhất 40 ngày thì cả ba tàu lại cùng cập cảng

 


Bình chọn:
4.4 trên 21 phiếu