Giải Bài 61 trang 87 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Tính một cách hợp lí:

a)     (2 021 – 39) + [ (-21) + (-61)]

b)    (-652) – {(-547 – 352 – [(-147) – (-735)+ (2 200+65)]}

c)     (-16) . 125 . [(-3) . 22] . 53 – 2. 106

d)    (134 – 34) . (-28) + 72. [(-55) – 45]

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhóm các phép tính có kết quả “đẹp” (thường là số tròn chục, tròn trăm,..) với nhau

Chú ý quy tắc phá ngoặc

Lời giải chi tiết

a)     (2 021 – 39) + [ (-21) + (-61)]

= 2 021 + (-39) + (-21) + (-61)

= [2 021 + (-21)] + [(-39) + (-61)]

= 2 000 + (-100)

= 1 900

b)    (-652) – {(-547) – 352 – [(-147) – (-735)+ (2 200+65)]}

= (-652) - {(-547) – 352 – [(-147) + 735+ 2 200+65]}

=(-652) – [(-547) – 352 +147 – 735 - 2 200 - 65]

= (-652) + 547 + 352 + (-147) + 735 +2 200 + 65

=[(-652) + 352]  + [547 + (-147)] + (735 +65) + 2 200

= (-300) + 400 + 800 + 2 200

= 3 100

c)     (-16) . 125 . [(-3) . 22] . 53 – 2. 106

     = (-16) . 125 . [(-3) . 4] . 125 – 2. 1 000 000

= 16. 125 . 3. 4. 125 – 2 000 000

= 8. 2. 125. 3. 4. 125 – 2 000 000

= (8. 125) . (2.4.125) . 3 – 2 000 000

= 1 000 . 1 000 . 3 – 2 000 000

= 3 000 000 – 2 000 000

= 1 000 000

d)    (134 – 34) . (-28) + 72. [(-55) – 45]

    =   100. (-28) + 72. (-100)

    = 100. (-28) + (-72) . 100

    =100. [(-28) + (-72)]

    = 100. (-100)

    = -10  000


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu