Giải Bài 65 trang 87 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Bạn Nam muốn điền các số 1,2,3,4,5,6,8,9 vào các ô trống ở bảng bên sao cho tổng các số ở mỗi hàng, mỗi cột và mỗi đường chéo bằng nhau. Tính tổng bốn số ở bốn ô được tô đậm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng các số ở 9 ô

Tổng các số ở mỗi hàng, mỗi cột bằng nhau nên đều bằng (tổng các số ở 9 ô) : 3

Tổng tổng bốn số ở bốn ô được tô đậm = (tổng 6 ô ở hàng 1 và hàng 3) – ( tổng 2 ô trắng chưa điền số ở cột 3)

Lời giải chi tiết

Tổng các số ở 9 ô là:

1 + 2+ 3 +… + 9 = 45

Vì tổng các số ở mỗi hàng, mỗi cột bằng nhau nên đều bằng 45 : 3 = 15

Tổng 2 hàng thứ 1 và thứ 3 là:

15.2 = 30

Tổng của cột thứ 3 là 15, nên tổng của 2 ô trắng chưa điền số ở cột 3 là:

15 – 7 = 8

Vậy tổng của 4 ô được tô đậm là:

30 – 8 = 22


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu