Giải Bài 71 trang 88 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Tìm số nguyên x, sao cho:

a)     A= x2 +2 021 đạt giá trị nhỏ nhất

b)    B= 2 021 – 20. x20 – 22x22 đạt giá trị lớn nhất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

x2k \( \ge \) 0, với mọi x (k là số tự nhiên)

Biểu thức A chứa x nhỏ nhất bằng m khi A \( \ge \) m, với mọi x

Biểu thức B chứa x lớn nhất bằng c nếu B \( \le \) c, với mọi x

Lời giải chi tiết

a)     Vì x2 \( \ge \) 0, với mọi x nên x2 +2 021 \( \ge \)2 021, với mọi x

Nên A đạt giá trị nhỏ nhất = 2 021 khi x = 0

b)    Vì x20 , x22 \( \ge \) 0, với mọi x nên – 20. x20 – 22x22 \( \le \) 0, với mọi x. Do đó, 2 021 – 20. x20 – 22x22 \( \le \) 2 021, với mọi x

Nên B đạt giá trị lớn nhất = 2 021 khi x = 0

 


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu