Giải Bài 64 trang 87 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Tính A – B, biết rằng A là tích của các số nguyên âm chẵn có một chữ số và B là tổng của các số nguyên dương lẻ có hai chữ số.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biểu diễn A, B và tính A, B để tính A - B

Lời giải chi tiết

Ta có: A = (-2) . (-4) .(-6) .(-8) = 2.4.6.8 = 384

B = 11+13+17+…+ 97 + 99 ( 45 số hạng)

= (11+99) . 45 : 2 = 2 475

Vậy A – B = 384 – 2 475 = -2 091


Bình chọn:
3.6 trên 9 phiếu