Giải Bài 78 trang 27 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Tìm chữ số x để số \(\overline {x1269} \) thỏa mãn mỗi điều kiện sau:

a)     Chia hết cho 3

b)    Chia hết cho 9;

c)     Chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý x \(\ne 0\)

+ Số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3

+ Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

Lời giải chi tiết

Tồng các chữ số của số \(\overline {x1269} \) là : x + 1+2+6+9 = x+18.

a)     Để số \(\overline {x1269} \) chia hết cho 3 thì x + 18 chia hết cho 3. Mà 18 chia hết cho 3 nên x cũng phải chia hết cho 3.

Vậy x \(\in\) {3;6;9}

b)    Để số \(\overline {x1269} \) chia hết cho 9 thì x + 18 chia hết cho 9. Mà 18 chia hết cho 9 nên x cũng phải chia hết cho 9.

Vậy x = 9

c)     Để số \(\overline {x1269} \) chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 thì x \(\in\) {3;6;9} và x \(\ne 9\). Như vậy x \(\in\) {3;6}.


Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu