Giải Bài 89 trang 29 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Cho các số 3, 13, 17, 18, 25, 39, 41. Trong các số đó:

a) Số nào là số nguyên tố? Vì sao?

b) Số nào là hợp số? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có 2 ước là 1 và chính nó

Hợp số là những số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn 2 ước.

Lời giải chi tiết

a) Các số nguyên tố là: 3; 13; 17; 41. Vì chúng là các số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có 2 ước là 1 và chính nó.

b) Các hợp số là: 18; 25; 39. Vì chúng là các số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn 2 ước

Trong đó, 18 có các ước là 1,2,3,6,9,18

25 có các ước là 1,5,25

39 có các ước là 1,3,13,39.


Bình chọn:
4.6 trên 24 phiếu