Giải Bài 94 trang 30 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Tìm số tự nhiên n sao cho:

a)     7n là số nguyên tố;

3n +18 là số nguyên tố

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét các trường hợp

Lời giải chi tiết

a)     Xét 3 trường hợp:

+ Trường hợp 1: n=0 thì 7n=0 (không là số nguyên tố)(loại)

+ Trường hợp 2: n=1 thì 7n=7 là số nguyên tố (thỏa mãn)

+ Trường hợp 3: n>1 thì 7n chia hết cho 1; n; 7n nên không là số nguyên tố(loại)

Vậy n=1

b)    Xét 2 trường hơp:

+ Trường hợp 1: n=0 thì 3n +18 =19 là số nguyên tố(thỏa mãn)

+ Trường hợp 2: n>0 thì 3n +18 > 3. Mà 3n +18 chia hết cho 3( do 3n và 18 đều chia hết cho 3) nên 3n +18 không là số nguyên tố

Vậy n=0

 


Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu