Giải Bài 95 trang 30 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Chứng tỏ rằng các tổng sau đây là hợp số:

a)     \(\overline {abcabc} \) + 22;

b)    \(\overline {abcabc} \)+ 39.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chỉ ra ước khác 1 và chính nó

Sử dụng tính chất chia hết của 1 tổng

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\overline {abcabc} \)= \(\overline {abc} \). 1 001 = \(\overline {abc} \). 7.11.13

a)     \(\overline {abcabc} \) chia hết cho 11, mà 22 cũng chia hết cho 11 nên \(\overline {abcabc} \) + 22 chia hết cho 11, tổng \(\overline {abcabc} \) + 22 >11 nên \(\overline {abcabc} \) + 22 là hợp số

b)    \(\overline {abcabc} \) chia hết cho 13, mà 39 cũng chia hết cho 13 nên \(\overline {abcabc} \) + 39 chia hết cho 13, tổng \(\overline {abcabc} \) + 39 >13 nên \(\overline {abcabc} \) + 39 là hợp số

 


Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu