Giải Bài 97 trang 30 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Tìm chữ số x để mỗi số sau là hợp số:

a)     \(\overline {2x} \);          b) \(\overline {7x} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét các trường hợp có thể của x

Lời giải chi tiết

a)     Ta thấy nếu x\(\in\) {0;2;4;6;8} thì \(\overline {2x} \) chia hết cho 2 nên là hợp số

Nếu x = 5 thì \(\overline {2x} \) chia hết cho 5 nên là hợp số

Nếu x= 1 hoặc x = 7 thì \(\overline {2x} \) chia hết cho 3 nên là hợp số

Nếu x = 3 hoặc x = 9 thì \(\overline {2x} \) là số nguyên tố

Vậy x\(\in\) {0;1;2;4;5;6;7;8}

b)    Ta thấy nếu x\(\in\) {0;2;4;6;8} thì \(\overline {7x} \) chia hết cho 2 nên là hợp số

Nếu x = 5 thì \(\overline {7x} \) chia hết cho 5 nên là hợp số

Nếu x= 7 thì \(\overline {7x} \) chia hết cho 7 nên là hợp số

Nếu x= 1 hoặc x = 3 hoặc x = 9 thì \(\overline {7x} \)là số nguyên tố

Vậy x\(\in\) {0;2;4;5;6;7;8}

 


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu