Giải Bài 105 trang 32 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Bạn Khanh có 16 cái bút, bạn Khanh muốn chia số bút đó vào các hộp sao cho số bút của các hộp bằng nhau và mỗi hộp có ít nhất 2 cái. Bạn Khanh có thể xếp 16 cái bút đó vào mấy hộp?(Kể cả trường hợp xếp vào một hộp)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số bút của mỗi hộp là ước của 16. Kết hợp với điều kiện mỗi hộp có ít nhất 2 cái

Lời giải chi tiết

Để chia số bút đó vào các hộp sao cho số bút của các hộp bằng nhau và mỗi hộp có ít nhất 2 cái thì số bút mỗi hộp phải là ước lớn hơn hoặc bằng 2 của 16.

Ta có 16 = 24 có các ước lớn hơn hoặc bằng 2 là 2,4,8,16.

Vậy bạn Khanh có thể xếp 16 cái bút đó vào 8;4;2 hoặc 1 hộp


Bình chọn:
4.5 trên 20 phiếu