Giải Bài 102 trang 31 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Bạn Lan khẳng định: “ Khi phân tích số tự nhiên a ra thừa số nguyên tố, nếu a= p.q2 thì a có tất cả 6 ước”. Theo em, bạn Lan khẳng định đúng hay sai? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm các ước của a

Chú ý: an có các ước là 1; a; a2;…; an-1; an

Lời giải chi tiết

Ta thấy a có các ước là: 1; p; q; p.q; q2; p.q2.

Vậy a có tất cả 6 ước nên bạn Lan đúng


Bình chọn:
4.6 trên 17 phiếu