Giải Bài 106 trang 32 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Một trường học có 1 015 học sinh, cần phải xếp mỗi hàng bao nhiêu học sinh để số học sinh trong mỗi hàng là như nhau? Biết rằng số hàng không quá 40 hàng và không ít hơn 10 hàng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số hàng là ước không quá 40 và không nhỏ hơn 10 của 1 015

Lời giải chi tiết

Để số học sinh trong mỗi hàng là như nhau thì số hàng là ước không quá 40 và không nhỏ hơn 10 của 1 015.

Ta có: 1 015 = 5.7.29. Các ước của 1 015 không quá 40 và không nhỏ hơn 10 là 29 và 35

Vậy có thể xếp thành 29 hoặc 35 hàng

Khi đó, mỗi hàng có 35 hoặc 29 học sinh


Bình chọn:
4.6 trên 16 phiếu