CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI -CĂN BẬC BA

Bình chọn:
4.6 trên 125 phiếu
Phần câu hỏi bài 1 trang 5, 6 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 5, 6 VBT toán 9 tập 1. Căn bậc hai của số 25 có giá trị là ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 6 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 1 trang 6 VBT toán 9 tập 1. Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng: 121;144;169;225;256;324;361;400

Xem lời giải

Bài 2 trang 7 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 2 trang 7 VBT toán 9 tập 1. So sánh: a/ 2 và căn 3...

Xem lời giải

Bài 3 trang 7 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 3 trang 7 VBT toán 9 tập 1. Tìm số x không âm, biết: a) căn x = 15 ...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 2 trang 8 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 2 trang 8 VBT toán 9 tập 1. Khẳng định nào đúng: (A) căn (1-2009)^2 = 1- 2009...

Xem lời giải

Bài 4 trang 9 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 4 trang 9 VBT toán 9 tập 1. Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa: a) căn (a/3)...

Xem lời giải

Bài 5 trang 9 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 5 trang 9 VBT toán 9 tập 1. Rút gọn các biểu thức sau:...

Xem lời giải

Bài 6 trang 10 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 6 trang 10 VBT toán 9 tập 1. Chứng minh:...

Xem lời giải

Bài 7 trang 11 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 7 trang 11 VBT toán 9 tập 1. Tính a) căn 16. căn 25 + căn 196: căn 49 ...

Xem lời giải

Bài 8 trang 11 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 8 trang 11 VBT toán 9 tập 1. Rút gọn các biểu thức sau: a) 2 căn a^2 - 5a với a < 0 ...

Xem lời giải

Bài 9 trang 12 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 9 trang 12 VBT toán 9 tập 1. Phân tích thành nhân tử: a) x^2 - 3 ...

Xem lời giải

Bài 10 trang 12 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 10 trang 12 VBT toán 9 tập 1. Giải các phương trình sau: a) x^2 - 5 = 0...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 3 trang 13 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 13 VBT toán 9 tập 1. Giá trị của căn (6,4) .căn (2,5) bằng...

Xem lời giải

Bài 11 trang 13 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 11 trang 13 VBT toán 9 tập 1. Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính. a) căn (0,09.64) ...

Xem lời giải

Bài 12 trang 14 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 12 trang 14 VBT toán 9 tập 1. Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai, hãy tính: a) căn 7. căn 63 ...

Xem lời giải

Bài 13 trang 14 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 13 trang 14 VBT toán 9 tập 1. Rút gọn các biểu thức sau:...

Xem lời giải

Bài 14 trang 15 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 14 trang 15 VBT toán 9 tập 1. Chứng minh a) (2- căn 3)(2+ căn 3) = 1...

Xem lời giải

Bài 15 trang 16 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 15 trang 16 VBT toán 9 tập 1. Rút gọn và tìm giá trị (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) của các căn thức sau...

Xem lời giải

Bài 16 trang 17 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 16 trang 17 VBT toán 9 tập 1. Tìm x nếu: a) căn(16x) = 8 ...

Xem lời giải

Bài 17 trang 18 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 17 trang 18 VBT toán 9 tập 1. So sánh: a) 4 và 2căn 3...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác