Ôn tập chương 4 - Hình trụ - Hình nón - Hình cầu

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 21 trang 145 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 21 trang 145 VBT toán 9 tập 2. Hãy tính thể tích, diện tích bề mặt (xung quanh) của một chi tiết máy kích thước đã cho trên hình 82...

Xem lời giải

Bài 22 trang 146 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 22 trang 146 VBT toán 9 tập 2. Hãy tính diện tích toàn phần của các hình tương ứng theo các kích thước đã cho trên hình 83...

Xem lời giải

Bài 23 trang 146 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 23 trang 146 VBT toán 9 tập 2. Cho ba điểm A, O, B thẳng hàng theo thứ tự đó, OA=a, OB=b (a, b cùng đơn vị: cm). Qua A và B vẽ theo thứ tự các tia Ax và By cùng vuông góc với AB và cùng phía với AB...

Xem lời giải

Bài 24 trang 148 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 24 trang 148 VBT toán 9 tập 2. Hãy tính thể tích các hình dưới đây theo các kích thước đã cho (h.85) (đơn vị: cm)...

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 4 phần Hình học 9 - Đề số 1

Giải đề kiểm tra 45 phút chương 4: Hình trụ - Hình nón - Hình cầu Đề số 1 trang 148 VBT toán lớp 9 tập 2 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 4 phần Hình học 9 - Đề số 2

Giải đề kiểm tra 45 phút chương 4: Hình trụ - Hình nón - Hình cầu Đề số 2 trang 149 VBT toán lớp 9 tập 2 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải